Beleidsverklaring OVET

OVET is het stuwadoorsbedrijf in het zuiden van Nederland, opgericht in 1957, gelokaliseerd aan beide zijden van de monding van de Westerschelde, en gespecialiseerd in de overslag, opslag en bewerking van bulkproducten, met name op het gebied van vaste brandstoffen en ertsen. OVET werkt primair voor staalbedrijven, elektriciteitscentrales en traders. Voornoemde producten worden door klanten gebruikt als brandstof, grondstof of halffabrikaat. OVET onderscheidt zich van andere stuwadoors door uitsluitend gebruik te maken van drijvende/mobiele laad- en losinstallaties om ook overslag op de Westerschelde en in alle Scheldehavens mogelijk te maken. OVET heeft bewust gekozen voor een managementsysteem om bestaande partnerrelaties te verstevigen, dienstverlening te verbreden en de interne bedrijfsvoering te optimaliseren, waarmee de continuïteit van het bedrijf wordt bestendigd. Het Hoofd Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is de benoemde directievertegenwoordiger. In het kader van bovengenoemd beleid eist OVET van zichzelf en is daardoor verplicht om voortdurend:

 • activiteiten te ontplooien die door optimalisatie bijdragen aan het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen & -prestaties en daarmee ook de tevredenheid;
 • alle medewerkers, ongeacht de plaats in de organisatie, de mogelijkheid te bieden een bijdrage te leveren aan deze continue verbetering door hen medeverantwoordelijk te achten voor een succesvolle uitvoering van dit beleid en open te staan voor verbeterideeën;
 • de voorschriften en regels die voortvloeien uit de vigerende wet- en regelgeving strikt na te leven en op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen;
 • inspanning te leveren om de vigerende veiligheidsambitie werkbaar te maken en na te leven met als doel eenieder die werkzaam is binnen het bedrijf een veilige (werk)omgeving te bieden. Ovet verwacht van alle medewerkers en samenwerkingspartners het nemen van verantwoordelijkheid en het respecteren van de regels;
 • haar medewerkers te motiveren en te stimuleren in hun ontwikkeling en bekwaamheid om op een verantwoorde manier, binnen de KAM-eisen, een functie te kunnen vervullen en hen daarvoor middelen en informatie ter beschikking te stellen om daarmee KAM-bewust te denken en handelen;
 • effecten voor de samenleving en omwonend en van alle activiteiten te allen tijde te beheersen en inspanningen te leveren om deze te reduceren voor zover dat technisch- en economisch mogelijk is, met als doel om hinder naar de omgeving te voorkomen en om te streven naar een continue verbetering van de prestaties.

 

Basiswaarden voor ons dagelijks handelen zijn:

 • klantgerichtheid;
 • betrokkenheid;
 • bewustzijn en verantwoordelijkheid;
 • openheid en directheid;
 • waardering en respect;
 • prestatie- en doelgerichtheid;
 • initiatief en ondernemingsgeest.

Hiermee schept OVET duidelijkheid richting klanten, medewerkers, leveranciers, overheden, aandeelhouders en omwonenden, niet als toevallig feit, maar voortdurend en conform gemaakte afspraken. De kwaliteit van de organisatie is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van de te leveren diensten.

Deze beleidsverklaring is bindend. De directie zal de uitvoering bewaken en ondersteunen, overwegingen serieus nemen en beslissen over verbeterideeën.

Johan Martin
Algemeen directeur

200_scan_naam_johan_martin_voor_onder_beleidsverklaring.png

 

 

Opgemaakt te Terneuzen, augustus 2014