ISO 14001: de internationale norm voor het opzetten van een milieumanagementsysteem

De ISO 14001:2004 is een internationale norm die eisen stelt aan het milieumanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met milieuzorg om gaat.

Een milieumanagementsysteem is de systematische toepassing door het bedrijf van het geheel aan voorzieningen (beleidsmatig, organisatorisch en administratief) gericht op het inzicht krijgen in, het beheersen van en verminderen van beïnvloeding van het milieu door de bedrijfsactiviteiten.

De elementen van een milieumanagementsysteem zijn de volgende:

  1. (Milieu-)beleidsverklaring - hierin verklaart het management zijn nadrukkelijke steun aan het (milieu-) managementsysteem.

  2. Milieu aspecten matrix en milieujaarplan - De eerstgenoemde laat de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en milieubelasting zien. Het milieujaarplan laat activiteiten, prioriteiten en fasering zien ten behoeve van milieuzorg.

  3. Integratie - Integratie in de bedrijfsvoering is noodzakelijk om milieuzorg in de organisatie te verankeren.

  4. Interne controle - Interne controle is noodzakelijk om de correcte uitvoering van de afspraken te checken.

  5. Metingen en registraties - Deze zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de milieubelasting.

  6. Interne voorlichting en opleiding - Van belang om de betrokkenheid en motivatie te verhogen.

  7. Interne en externe rapportage - Dit geschiedt om leidinggevenden, overheden en buren te informeren over de voortgang op het gebied van milieuzorg.

  8. Doorlichting van het gehele milieumanagementsysteem - Dit om actualiteit en werkbaarheid van het milieu-(managementsysteem) te waarborgen

 

Middels een externe audit kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar belanghebbenden dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan milieuzorg doet.)

Op 22 september 2005 heeft OVET dit certificaat behaald.  Er heeft hercertificering plaatsgevonden en deze is nu verlengd tot 27 april 2021.

Download hier het ISO 14001:2015 certificaat valid 2024